EU:n tietosuoja-asetuksesta ja rekisteriseloste

EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Asetus ei juurikaan aiheutanut muutoksia terveydenhuollon ammatinharjoittajien toimintaan, koska henkilötietojen käsittelyä ja käyttöä alalla oli jo säädelty tarkoin Suomen laissa.

Yksinkertaisuudessaan lakisääteinen asiakastietorekisterini käsittää asiakkaan itse täyttämän asiakastietolomakkeen sekä minun tekemäni merkinnät hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan tarvittavista tiedoista. Rekisteri säilytetään paperisena paikassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. En arkistoi mitään asiakastietoja sähköisesti. Enkä luovuta henkilö- tai terveystietoja eteenpäin ilman asiakkaan suostumusta.

Jokaisella asiakkaallani on oikeus saada luettavakseen rekisteriin tallennetut tiedot itsestään sekä oikeus tietojen oikaisemiseen, käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen sekä tietojen siirtämiseen kuten jo ennen uuden asetuksen voimaan tuloakin.

Näin tietosuoja-asetuksen myötä haluan kuitenkin tuoda asiakkailleni lisää tietoa helpommin saataville. Ohessa nyt myös rekisteriseloste koskien asiakastietorekisteriäni ja sen käsittelyä kaikkien asiasta kiinnostuneiden luettavaksi. Aiemmin sen on saanut luettavakseen erikseen pyydettäessä.
Tarkennan myös sähköpostitse tapahtuvan tiedonjaon periaatteita varmistaakseni vastustamisoikeuden toteutumisen. Jatkossa ajankohtaista tietoa hierontatoiminnastani saavat sähköpostitse vain asiakkaat, jotka ovat asiakastietolomakkeessaan antaneet luvan sähköpostin käyttöön asiakassuhteen ylläpidossa; aiemman kaikille jotka eivät ole erikseen kieltäneet periaatteen sijaan. Tämän luvan voi myös milloin tahansa perua ilmoittamalla asiasta minulle.

Toivon, että nämä uudistukset parantavat toimintani läpinäkyvyyttä ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta sekä kasvattavat keskinäistä luottamusta.

 

REKISTERISELOSTE
laadittu 8.10.2012/päivitetty 5.9.2018
Henkilötietolaki (523/99) 10§

Koulutettu hieroja Nora Korrin potilasasiakirjat

1)        Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Nora Korri
Kettulantie 901
51900 Juva

0400 202989
nora@kiiskilantila.fi

2)        Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Koulutettu hieroja Nora Korrin potilasasiakirjat muodostavat henkilörekisterin, ja perustuvat Lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen po-tilasasiakirjoista.
Rekisterin käyttötarkoitus on koulutettu hieroja Nora Korrin asiakkaiden terveyden ja sairaudenhoito sekä asiakkaan luvalla asiakassuhteen ylläpito.

3)        Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja näihin liittyvistä tiedoista
Rekisterissä on kaikki koulutettu hieroja Nora Korrin asiakkaat.

Rekisteriin merkitään

 1. asiakkaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot
 2. saapuneiden tietojen osalta saapumisajankohta ja lähde
 3. alaikäisen asiakkaan osalta huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle asiakkaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
 4.  hoidon suunnittelun, toteutuksen ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot.

Rekisteriin voidaan merkitä myös tarvittaessa

 1. asiakkaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun yhteyshenkilön nimi, mahdollinen sukulaisuussuhde ja yhteystiedot
 2. asiakkaan äidinkieli tai asiointikieli
 3. asiakkaan ammatti
 4. asiakkaan työnantajan vakuutusyhtiö, jos kyseessä saattaa olla työtapaturma tai ammattitauti
 5. vakuutusyhtiö, jos hoidon mahdollisesti maksaa vakuutusyhtiö
 6.  tietojen luovuttamista koskevat asiakkaan suostumukset.
 7. lupa yhteystietojen käyttöön mainonnassa asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Potilaan tiedot rekisteristä poistetaan, kun on kulunut

 • 12 vuotta asiakkaan kuolemasta,
 • tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta asiakkaan syntymästä
 •  tai 12 vuotta hoidon päättymisestä.

4)          Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn tai hänen huoltajansa luvalla tai terveydenhuollon valvovien viranomaisten (Valvira, avi) lakiin perustuvasta vaatimuksesta. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5)           Rekisterin suojaus

 Rekisteri (asiakastietolomakkeet) on arkistoitu ainoastaan paperisena ja säilytetään rekisterinpitäjän kotona paikassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.